Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 2017-08-04T14:52:34+00:00

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti

Dominik Novozámský

se sídlem v Českém Meziříčí, Bož. Němcové 209

identifikační číslo: 02038455

pro prodej služeb prostřednictvím on-line webu www.probudobra.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dominik Novozámský, se sídlem v Českém Meziříčí, identifikační číslo: 02038455 (dále jen „pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese probudobra.cz (dále jen „webová stránka“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb.
  • Pro objednání služeb vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaných službách
   • způsobu úhrady kupní ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu realizace služeb
   • informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky pořadateli je účastník umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky učastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník pořadateli kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadateli považovány za správné.
  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon účastníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu účastníka, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení účastníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Pořadatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení účastníka potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
  • Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (popis služby a výše kupní ceny) požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pořadateli zasláno účastníka elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle účastníkovi na elektronickou adresu účastníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko účastníka.
  • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací účastníka prostřednictvím elektronické pošty.
 3. cena služby a Platební podmínky
  • Cenu služby (vstupu na seminář) může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti mBANK (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 • V případě bezhotovostní platby je účastník povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.
 • Případné slevy z ceny služby poskytnuté pořadatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající účastníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka.
 1. odstoupení od kupní smlouvy
  • účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • o dodání služby, které bylo upraveno podle přání účastníka nebo pro jeho osobu
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí pořadatel peněžní prostředky přijaté od účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od účastníka přijal.
  • Do doby převzetí služeb účastníkem je pořadatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající účastníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený účastníkem.
 2. Realizace akce (služby)

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 je účastník povinen se dostavit v 10:00 na adresu IMPACT HUB Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 a převzít registrační materiály u pořadatele akce. pořadatel poskytne účastníkovi přehled programu akce a seznámí ho s místem pro občerstvení. Akce končí v neděli 12. Listopadu ve 20:00.

 

 1. Reklamace
  • Pořadatel odpovídá účastníkovi, že služba (seminář) je provedený v předem smluvené kvalitě (viz. nabídka na webu www.probudobra.cz) při realizaci služby. Zejména pořadatel odpovídá účastníkovi, že v době, kdy účastník služby využívá, tedy 11. a 12. Listopadu 2017 budou všechny materiální závazky uvedené na webové prezentaci splněny.
  • Pořadatel neodpovídá za následující
   • Všechny informační strategie a techniky předávané pořadatelem nezaručují úspěch při jejich aplikaci.
   • Účastník se zavazuje k použití jakýchkoli informací na vlastní nebezpečí a zodpovědnost
  • Účastník má právo zažádat o refundaci plné výši částky na základě dohody s pořadatelem při realizace akce ve dnech 11.-12. listopadu 2017 a to i přesto, že se akce zúčastnil. Pořadatel si však vyhrazuje právo na individuální rozhodnutí o přijetí tohoto požadavku.
  • Účastník má právo požadovat refundaci při nesplnění výše uvedených podmínek pořadatelem.
 2. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Účastník nabývá právo k účasti na semináři po zaplacením celé kupní ceny semináře
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  • Pořadatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů účastníkovi může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu účastníka předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • V případě, že by se účastník domníval, že pořadatel nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Zasílání obchodních sdělení
  • Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu účastníka.
  • Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 5. Doručování
  • Oznámení týkající se vztahů pořadatele a účastníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučené elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu účastníka či uvedenou účastníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 6. závěrečná ustanovení
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje pořadatele: adresa elektronické pošty domnovoz@gmail.com, telefon +420 776 645 850.

 

V Hradci Králové dne 25. července 2017